Preuzimanja

ZADOVOLJSTVO USLUGAMA PRODAJNIH SALONA I SERVISA OVLAŠTENIH OPEL PARTNERA.

10.08.2015.

Na temelju odredbi Zakona o igrama na sreću (Narodne novine broj 87/09) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine broj 8/10), Grey Zagreb d.o.o., Trg bana J. Jelačića 3, 10000 Zagreb, OIB: 50885142832, donosi sljedeća

Pravila nagradne igre "Zadovoljstvo uslugama prodajnih salona i servisa ovlaštenih Opel partnera“

 

(dalje: Pravila)

Članak 1. Organizator

 

Priređivač nagradne igre "Zadovoljstvo uslugama prodajnih salona i servisa ovlaštenih Opel partnera" (dalje: nagradna igra) Grey Zagreb d.o.o., Trg bana J. Jelačića 3, 10000 Zagreb, OIB: 50885142832 (dalje: Priređivač).

 

Članak 2. Trajanje nagradne igre

 

Nagradna igra traje od 12. siječnja 2015. god. do zaključno uključivo 31. prosinca 2015. god. u prodajnim salonima i servisima ovlaštenih Opel partnera.

 

Nagradna igra se priređuje u 4 kola, kako slijedi u nastavku:

 

1. kolo nagradne igre u razdoblju od 12.01.2015.- 31.03.2015.

2. kolo nagradne igre u razdoblju od 01.04.2015.- 30.06.2015.

3. kolo nagradne igre u razdoblju od 01.07.2015.- 30.09.2015.

4. kolo nagradne igre u razdoblju od 01.10.2015.- 31.12.2015.

 

Članak 3. Tko može sudjelovati

 

U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve punoljetne fizičke osobe koje su državljani Republike Hrvatske sa prebivalištem u Republici Hrvatskoj i koji su korisnici usluga Opel partnera, a na koje agencija Maritz research Ltd. pošalje upitnik o ispitivanju zadovoljstva usluga prodajnih salona i servisa ovlaštenih Opel partnera elektroničkim putem ili poštom (putem kuverte s plaćenim odgovorom), osim zaposlenika Priređivača, i bilo koje druge pravne osobe koja sudjeluje u razvoju ove nagradne igre.

 

Članak 4. Svrha nagradne igre

 

Svrha nagradne igre je povećanje broja u potpunosti ispunjenih upitnika o zadovoljstvu korisnika usluga prodajnih salona i servisa ovlaštenih Opel partnera.

 

Članak 5. Kako sudjelovati u nagradnoj igri

 

Agencija (Maritz research Ltd., Smithfield Market 1 East Poultry Avenue London, EC1A 9PT 4HJ United Kingdom; u daljnjem tekstu Pošiljatelj) koja ispituje zadovoljstvo korisnika usluga prodajnih salona i servisa ovlaštenih Opel partnera korisnicima upitnike šalje elektroničkim putem ili poštom (putem kuverte s plaćenim odgovorom).

 

Za sudjelovanje u nagradnoj igri potrebno je u potpunosti ispuniti upitnik o zadovoljstvu uslugama prodajnih salona i servisa ovlaštenih Opel partnera, navesti zahtjevane osobne podatke i svojim potpisom očitovati se na suglasnost o prihvatu ovih Pravila te ispunjeni upitnik poslati Pošiljatelju upitnika elektroničkim putem ili poštom.

Osoba može sudjelovati u nagradnoj igri s jednim upitnikom.

 

Članak 6. Izvlačenje dobitnika

 

Izvlačenje dobitnika održat će se u 4 kola. U svakom će se izvući 21 dobitnik u tom periodu i to za razdoblja kako slijedi:

 

1. kolo nagradne igre u razdoblju od 12.01.2015.- 31.03.2015., izvlačenje 21.04.2015.

2. kolo nagradne igre u razdoblju od 01.04.2015.- 30.06.2015., izvlačenje 21.07.2015.

3. kolo nagradne igre u razdoblju od 01.07.2015.- 30.09.2015., izvlačenje 21.10.2015.

4. kolo nagradne igre u razdoblju od 01.10.2015.- 31.12.2015., izvlačenje 21.01.2016.

 

Upitnici koji stignu po isteku pojedinog navedenog termina sudjelovat će u izvlačenju prvog sljedećeg kola (navedeno se ne odnosi na posljednje kolo). Upitnici koji su pravovremeno pristigli Pošiljatelju upitnika te su kao takvi sudjelovali u izvlačenju pojedinog kola, ne sudjeluju u izvlačenjima sljedećih kola. Priređivač ne snosi nikakvu odgovornost za slučaj da upitnik iz bilo kojeg razloga ne pristigne Pošiljatelju upitnika iz čl. 5. ovih Pravila te radi toga ne sudjeluje u izvlačenju.

 

Izvlačenje dobitnika će se odvijati elektronskim putem, slučajnim odabirom iz baze podataka koja se radi na temelju ispravno popunjenih i pravovremeno popunjenih upitnika.

 

U izvlačenju dobitnika sudjeluju svi valjani sudionici nagradne igre, koji su poslali ispunjeni upitnik elektroničkim putem ili poštom Pošiljatelju upitnika u razdoblju od 12. siječnja do 31. prosinca 2015. i čiji je upitnik Pošiljatelj upitnika uredno zaprimio.

 

Sve osamdeset i četiri nagrade (21 nagrada po kolu) bit će izvučene i podijeljene pravovaljanim dobitnicima.

 

Valjanim sudionikom se smatra osoba koja je u potpunosti ispunila upitnik o zadovoljstvu uslugama prodajnih salona i servisa ovlaštenih Opel partnera i čiji je upitnik pristigao Pošiljatelju upitnika elektroničkim putem ili poštom.

 

Javno izvlačenje nagrada odvija se prema gore navedenim datumima u sjedištu operatera nagradne igre Mobitel Media d.o.o., OIB: 84873605417, na adresi Palmotićeva 80, u Zagrebu pod nadzorom tročlane Komisije sastavljene po izboru Priređivača.

O svakom izvlačenju će biti sastavljen zasebni zapisnik sukladno odredbi članka 12. stavak 3. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara.

 

Javnom izvlačenju glavne nagrade će, uz tročlanu komisiju sastavljenu po izboru Organizatora, prisustvovati i javni bilježnik.

 

Članak 7. Popis fonda nagrada

 

Nagradni fond pojedinog kola sastoji se od:

 

- četiri vouchera s iznosom od 1.000,00 kn

- osamdeset vouchera s iznosom od 200,00 kn

 

Ukupna vrijednost nagradnog fonda igre iznosi 20.000,00 kuna. Nagrade iz st.1. i 2. nisu zamjenjive za novac.

 

Priređivač se obvezuje 5% ukupne vrijednosti fonda nagrada (1.000,00 kn) odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

 

Članak 8. Objava dobitnika i preuzimanje nagrada

 

Imena svih dobitnika bit će objavljena na web stranici www.opel.hr u roku 8 dana od izvlačenja dobitnika.

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri svi dobitnici nagrada pristaju da se javno objavi njihovo ime i prezime, adresa i mjesto stanovanja.

Dobitnici nagrada će biti pismeno obaviješteni o dobitku i načinu preuzimanja nagrade 8 dana od nagradnog izvlačenja.

 

Prilikom preuzimanja nagrade, dobitnik obavezno treba predočiti osobnu iskaznicu te mora potpisati izjavu o preuzimanju nagrade, čime prestaju sve obveze Priređivača prema dobitniku.

Nagrada se može preuzeti samo uz predočenje valjanje osobne iskaznice. Nikakve druge isprave osim osobne iskaznice neće biti prihvaćeni kao dokaz o identitetu.

U slučaju da dobitnik nije iz bilo kojeg razloga u mogućnosti osobno preuzeti nagradu, ista će od strane Priređivača biti predana trećoj osobi, koja na temelju specijalne punomoći ovjerene kod javnog bilježnika preuzima nagradu u ime i za račun dobitnika.

U slučaju da dobitnik u roku 30 dana od dana primitka pisane obavijesti ne podigne nagradu postupit će se prema čl.15. Pravilnika o privređivanju nagradnih igara.

U slučaju da od nagradne igre ostane nepodijeljenih nagrada, postupit će se sukladno čl.69. st.5. Zakona o igrama na sreću i čl.11. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara.

 

Članak 9. Pravo sudjelovanja

 

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve punoljetne fizičke osobe koje su državljani Republike Hrvatske sa prebivalištem u Republici Hrvatskoj i koji su korisnici usluga Opel partnera, a na koje agencija Maritz research Ltd. pošalje upitnik o ispitivanju zadovoljstva usluga prodajnih salona i servisa ovlaštenih Opel partnera elektroničkim putem ili poštom (putem kuverte s plaćenim odgovorom), osim zaposlenika Priređivača, i bilo koje druge pravne osobe koja sudjeluje u razvoju ove nagradne igre.

 

Članak 10. Pogrešne i neregularne prijave

 

Pogrešni ili nepotpuni upitnici nevažeći su i ne daju podnositelju pravo ni na kakvu nagradu. Ni u kom slučaju neće biti podijeljen veći broj nagrada od specificirane količine. Priređivač ne snosi nikakvu odgovornost za zakašnjele, ili krivo upućene prijave.

 

Članak 11. Isplata dobitka u gotovini

 

Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac.

 

Članak 12. Porez

 

Sve nagrade uključuju porez na dodanu vrijednost kojeg plaća Priređivač.

 

Članak 13. Pravila nagradne igre

 

Pravila nagradne igre bit će objavljena na web adresi www.opel.hr 12. siječnja 2015. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici prihvaćaju obveze iz pravila nagradne igre. U slučaju spora između Priređivača i sudionika nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

 

Članak 14. Prekid nagradne igre

 

Nagradna igra se prekida u slučaju nastupanja više sile o čemu će sudionici biti obaviješteni putem web stranice www.opel.hr .

Pod višom silom podrazumijeva se nastup izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti,izbjeći ili otkloniti. Nakon prestanka izvanrednih okolnosti, nagradna igra se nastavlja o čemu će sudionici biti obaviješteni putem web stranice www.opel.hr.

 

Članak 15. Valjanost pravila nagradne igre

 

Ova pravila primjenjuju se nakon što Ministarstvo financija RH na njih izda suglasnost, a vrijede sve do preuzimanja nagrada od strane dobitnika.

 

Dobitnici nagradne igre, 1. kolo izvlačenja u 2015.

1. Marko Plivalić, Hrvatskih branitelja 5, Čazma
2. Dolores Stančić, Petra Hektorovića 48, Dubrovnik
3. Kristijan Pleše, Nikole Tesle 16, Orešje
4. Jakov Novokmet, Kneza Trpimira 6, Kutina
5. Ana Rečić, Oprisavci 43, Oprisavci
6. Smiljka Wagner, Tribulje 1/a, Dobrinj
7. Jelena Živković, Put starog sela 19, Rogoznica
8. Mirjana Režić, Malinska 22, Split
9. Maja Šafrenić, Odranska 109, Odra
10. Zdravko Pavić, Mrežnička 30, Osijek
11. Lorena Stojnić, Ive Lole Ribara 14, Poreč
12. Ivan Pilko, Ljubijska 101, Zagreb
13. Tatjana Šikić, 5. Trnjanski nasip 23, Zagreb
14. Pero Jurić, Korita 20, Maranovići
15. Kristijan Čunović, D. Mrzlo Polje Mrežničko 177, Duga Resa
16. Danija Čavlina, Jaukovac 18, Tovarnik
17. Marijan Klarić, Zagrebačka cesta 67, Zagreb
18. Stjepan Vuković, Stjepana Radića 80, Dervisaga
19. Gordan Ježić, Ozaljska 11, Sesvete
20. Mara Gecan, Tina Ujevića 12, Slavonski Brod
21. Jasna Jakupak, Doli 17, Delnice

 

Dobitnici nagradne igre, 2. kolo izvlačenja u 2015.

1. Hinko Tolić, Dobriše Cesarića 9, Zagreb

2. Boris Paleščak, Nespeš 3 c, Donja Zelina

3. Željko Babec, Bana J. Jelačića 30, Đurđevac

4. Gabrijel Gerić, Nikole Tesle 43, Trnovec Bartolovečki

5. Željko Plašć, Nikole Hećimovića 9, Zagreb

6. Mato Batinić, Žrtava Domovinskog rata 6, Ivankovo

7. Zdenko Gavran, Vjekoslava Karasa 23, Đakovo

8. Stjepan Zubić, Viktora Kovačića 14, Zagreb

9. Slavka Lambeta, Điva Natali 4, Dubrovnik

10. Anton Branšteter, Varaždinska 96 Babinec, Cestica

11. Katarina Turk, Baltazara Adama Krčelića 8, Zapresic

12. Dina Palajsa Pavić, D. Domjanića 19, Karlovac

13. Bruno Ružić, Vrtače 27, Viškovo

14. Mirjana Šoljić, Ul. grada Chicaga 3, Zagreb

15. Josip Masnjak, Mastnaki 1, Velika Gorica

16. Milan Kebet, Voćinska 42, Zagreb

17. Hrvoje Radašević, Ulica ruža 41, Ivanić Grad

18. Vitomir Begović, Obala Ivana Trnskog 6, Karlovac

19. Robert Pešt, Zagorska 29, Zagreb

20. Milena Marcius, Istarska 12, Čakovec

21. Milan Vesligaj, Dr. Ante Starčevića 34, Našice

Dobitnici nagradne igre, 3. kolo izvlačenja u 2015.

1. Miroslav Masnjak, Krnska 4, Zagreb 10000
2. Snježana Pelin, Augusta Šenoe 6, Krapina 49000
3. Juraj Jonke, Fraterščica 12, Zagreb 10000
4. Fabijan Svalina, Kralja Tomislava 90, Satnica Đakovačka 31421
5. Josip Pavlović, Trg Ljube Babića 10, Jastrebarsko 10450
6. Svjetlana Horvatinović-Malčić, Dalmatinska 29, Osijek 31000
7. Ana Pavlović-Martinović, Petra Preradovića 51, Belišće 31551
8. Jozo Ivanković, Kozjačka 43, Zagreb 10000
9. Aleksandar Grozdanić, Ivane Brlić Mažuranić 80 A, Zagreb 10000
10. Dubravko Grdur, Hrvatskih Branitelja 26, Novska 44330
11. Dean Marodi, Novo Naselje 7, Nedelišće 40305
12. Žiža Karajlović, Kroz Smrdečac 21, Split 21000
13. Zoran Pučar, Miramarska Cesta 15 C, Zagreb 10000
14. Darko Vida, Grgin Dol 23, Požega 34000
15. Zoran Rabljenović, Malogorička 44, Zagreb 10000
16. Davorka Martinković, Palmotićeva 52a, Zagreb 10000
17. Valerija Kahrić, Nova Cesta 20b, Opatija 51410
18. Dražen Trdina, Okruglica 24a/ Hreljin Ogulinski, Ogulin 47300
19. Magdalena Kašik, Ante Starčevića 15, Zaprešić 10290
20. Jadranko Megovec, Mokrička 30, Šenkovec 10292
21. Melita Sviben, Ohridska 10, Zagreb 10000